بازنشسته/ وظیفه بگیر محترم

مهلت ثبت نام از تاریخ 1401/12/13 لغایت 1401/12/19 به اتمام رسید.
برای خرید از تاریخ 1401/12/22 لغایت 1402/02/03 به شعب فروشگاه منتخب مراجعه فرمایید.